TRA CỨU LỚP HỌC CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC

Nhập họ tên đầy đủ của học sinh   

Năm học    

Kỳ    

(Họ tên sử dụng mã Unicode)
KẾT QUẢ TRA CỨU


STT Họ tên Ngày sinh Mã số Lớp GV chủ nhiệm